Emilio Jacinto, "Katipunan nang manga A. N. B. - Sa may nasang makisanib sa katipunang ito" (The "Kartilya")

ĉ
Jim Richardson,
Jul 15, 2013, 2:48 PM
Comments