"Ang dapat mabatid ng mga tagalog": a note on the authenticity of the Tagalog text

j.8.ang.dapat mabatid.pdf